สหกรณ์ออมทรัพย์ มีความเสี่ยง-ได้รับผลกระทบ หรือไม่ อย่างไร?

สหกรณ์ออมทรัพย์ (Savings Cooperatives) มีความเสี่ยง-ได้รับผลกระทบ หรือไม่ อย่างไรบ้าง? รวมถึง...

Read More