Work From Home Platform (แพลตฟอร์ม สำหรับทำงานที่บ้าน) รวม Applications (แอพลิเคชัน), Softwares (ซอฟต์แวร์), Tools (เครื่องมือ), and Solutions (วิธีการ) สำหรับแก้ไขปัญหาการทำงานให้แก่กิจการ บริษัท ธุรกิจ ธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจออลนไลน์ ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี SME SMEs สามารถ ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ผ่าน การทำงานด้วย การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommuting) ผู้ทำงาน (Workers) เอง สามารถ หางาน หาเงิน ผ่าน “งานที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้” (Working from home Jobs)

Work From Home Platform .. แพลตฟอร์มสำหรับทำงานที่บ้าน  และ สถานการณ์การทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ในประเทศไทย

หลังจากที่ โรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ ปี 2019 หรือ ที่เป็นที่รู้สึกในชื่อ โควิด19 (COVID-19) ได้รับการแจ้งว่าเป็น สถานการณ์โรคระบาดระดับสากล ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2020

ทำให้หลายองค์กร ธุรกิจ บริษัท ต่างจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานภายในองค์กรไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานแบบออนไลน์ตามแนวคิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะมีการพูดถึงการเตรียมความพร้อมขององค์กรในเรื่องดังกล่าวมาก่อนหน้าเหตุการณ์ไวรัสระบาดนี้แล้วก็ตาม

ในความเป็นจริง สภาพแวดล้อมการทำงานกำลังถูกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าปกติ  เพราะ พนักงานของธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการหรือทำงานภายในสำนักงานของตนได้ และ จำเป็นต้องอาศัยอยู่เพียงแต่ในบ้าน เพื่อป้องกัน ควบคุม รวมถึง ทำให้ปริมาณการแพร่เชื้อลดลง จำนวนผู้ติดเชื่อลดลง ตามนโยบายจากรัฐบาลของตน

หลายท่านให้ความเห็นว่า “ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล” สู่ “ธุรกิจดิจิทัล” ของประเทศไทย เป็นเรื่องยาก จากหลากหลายปัจจัย หรือ อาจจะยังไม่พร้อม และไม่ใช่ทุกหน่วยธุรกิจจะสามารถดำเนินการได้ อาทิ บางธุรกิจไม่ได้มีตัวช่วยที่สนับสนุนในการทำงานที่สามารถทำงานจากที่บ้านได้ หากเกิดกรณีฉุกเฉินเช่นนี้ หรือ  สัดส่วนกำลังแรงงานส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกร ในภาคการเกษตร เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าเกษตร หรือ การผลิตสินค้าอื่นๆ เช่น อาหาร ที่ยังจำเป็นต้องใช้แรงงานในการผลิตที่โรงงาน และแรงงานในภาคบริการ รวมถึง ธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ใน อุตสาหกรรมบริการ (Service Industries)

จากข้อมูล แสดงให้เราเห็นว่า กำลังแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Industries) ซึ่งถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่สร้างรายได้ และ รายได้หลักมาจากตลาดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเป็นหลัก ทำให้มีความเสี่ยงอย่างมากในสถานการณ์เช่นนี้ และ อุตสาหกรรมดิจิทัล-ดิจิตอล ยังถือว่ามีสัดส่วนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นใน “โครงสร้างทางเศรษฐกิจ” (Economy Structure)

หลังจากที่ได้อธิบาย “อุตสาหกรรมดิจิทัล มีข้อดี-ข้อเสีย ต่อ เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างไร” “ผลกระทบ โควิด19 (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย” และ “วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย .. จะไปต่ออย่างไร?

จึงได้เล็งเห็นว่า สิ่งสำคัญอย่างหนึ่ง คือ ตัวช่วยสนับสนุนที่จะสามารถช่วยให้พนักงานบางฝ่าย บางหน่วยธุรกิจ หรือ ธุรกิจ และ บริษัทต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังสามารถดำเนินการได้ สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ ขณะที่ทำงานจากที่บ้าน ภายใต้สภาวะวิกฤตเช่นนี้ ลดการสัมผัสและใกล้ชิดกัน

และ สิ่งที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยให้ยังสามารถรักษาระดับอัตราการจ้างงานต่อไปได้ พนักงานยังสามารถทำงานได้ และ พยุงไม่ให้กระทบกับภาพรวมของเศรษฐกิจมากนัก

เราจึงต้องการนำเสนอ “แพลตฟอร์ม สำหรับทำงานที่บ้าน” ที่เป็นสัญชาติไทย หรือ มีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีในการดำเนินการ และมีส่วนช่วยในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

แพลตฟอร์มสำหรับทำงานที่บ้าน (Work From Home Platform) คือ อะไร

“แพลตฟอร์ม สำหรับทำงานที่บ้าน” (Work From Home Platform) คือ ผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานต่างๆ โดยแพลตฟอร์มเหล่านี้ อำนวยความสะดวกและสนับสนุนการทำงาน มีการเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆ ฐานข้อมูลขององค์กรอย่างเป็นระบบ ระเบียบ และสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลภายในองค์กร ทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

อาทิ รายงานยอดขาย รายงานผลประกอบการ การติดตามการทำงานแบบเรียลไทม์ เป็นต้น ตามสิทธิที่ตนได้รับอนุญาตได้ทุกเมื่อ เช่น ผู้จัดการฝ่าย เข้าดูรายงานการทำงานของทีมงาน ทีมงานออกใบแจ้งหนี้ตามอีเมลของลูกค้าและถูกเก็บเข้าฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ เป็นต้น

ลดช่องว่างในการทำงาน ลดระยะทางในการทำงาน ลดความซับซ้อนในการทำงาน ช่วยให้ผู้ทำงาน (Workers) ในหน่วยธุรกิจ (Business Units) ทำงานได้ง่ายขึ้น ลดระยะเวลาในการตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้กิจการ  องค์กร ธุรกิจ บริษัท สามารถทำงานผ่านระบบออนไลน์ ระบบคลาวด์ (Cloud) รวมถึง ช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานภายในของตน จากสังคมออฟไลน์ สู่ สังคมดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” – แจมเพย์


หมายเหตุ: “แจมเพย์” แนะนำแพลตฟอร์มต่างๆ เหล่านี้ให้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และ ไม่ได้รับค่าโฆษณาแต่อย่างใด หากผู้อ่านมีความสนใจในแต่ละแพลตฟอร์ม รบกวนให้ข้อมูลว่า “ทราบข้อมูลมาจากบทความภายในเว็บไซต์ แจมเพย์” จะเป็นกำลังใจต่อเราอย่างดียิ่ง และ ผู้ให้บริการจะได้ทราบด้วยว่าบทความนี้มีประโยชน์ และสร้างการรับรู้ได้มากน้อยเพียงใด ผู้อ่านสามารถแชร์เก็บไว้ได้ เพราะเราจะเพิ่มแพลตฟอร์มให้เรื่อยๆ ตามที่ได้รู้จัก หรือมีท่านใดแนะนำเข้ามาเพิ่มเติม 


Work From Home Platform : Direct (แพลตฟอร์ม สำหรับทำงานที่บ้าน โดยตรง)

Choco (ช็อคโก้)

Work From Home Platform

“ช็อคโก้” (Choco) คือ แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าแบบดิจิทัล โดยผู้ให้บริการได้นำเสนอโซลูชันในการบริหารด้านความสัมพันธ์กับลูกค้า

รูปแบบบริการ ของ ช็อคโก้ (Choco Features):

 • ระบบบริหารจัดการสมาชิก หรือลูกค้า (Customer Relationship Management : CRM)
 • ระบบบริหารจัดการร้านค้า (POS)
 • ระบบบริหารจัดการสมาชิก หรือลูกค้า CRM ใน LINE OA (LINE OA CRM Management)
 • บริการคิวอาร์โค้ด (Choco QR Code)
 • บริการบริหารจัดการของรางวัล (Rewards as aServices)

……….

Eko (เอโค่)

Work from home platform, Thailand, applications, softwares, tools, solutions, แพลตฟอร์ม. แพลตฟอร์ม ทำงานที่บ้าน,

“เอโค่” (Eko) คือ แพลตฟอร์มที่ช่วยในการบริหารจัดการการทำงานและสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแพลตฟอร์นำเสนอโซลูชันที่สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจมากมาย ก่อให้เกิดความร่วมมือ ปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กร อาทิ ทีมงาน กลุ่มหรือฝ่าย หรือ ระดับองค์กร ก่อตั้งโดย คุณ กรวัฒน์ เจียรวนนท์

คุณลักษณะบริการต่างๆ ของ เอโค่ (Eko Features):

 • ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและทีมงาน (People and Team Management)
 • ห้องสนทนาแยกตามหัวข้องาน ฝ่าย สาขาย่อย และ การติดตามงานที่ส่วนนั้น (Chats with Topics)
 • สนทนาแบบข้อความและวิดีโอ (Voices and Video Calls)
 • ระบบจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย และการอนุมัติ (Project Tasks and Permission Level)
 • แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ (Forms)
 • ห้องสมุดและคลังความรู้ (Portal Knowledge Sharing )
 • อื่นๆ (etc.)

……….

Fastwork (ฟาสต์เวิร์ค)

Work from home platform, Thailand, applications, softwares, tools, solutions, แพลตฟอร์ม. แพลตฟอร์ม ทำงานที่บ้าน,

“ฟาสต์เวิร์ค” (Fastwork) คือ แพลตฟอร์ม ตัวกลางระหว่าง “ผู้ว่าจ้าง” และ “ผู้รับจ้างงานอิสระ” ซึ่งผู้รับจ้างอิสระเหล่านี้ สามารถโพสต์ ลักษณะงานที่ตนทำ ผลงานที่เคยทำ เงื่อนไขและข้อตกลง และราคาที่ตนเองต้องการ เมื่อผู้จ้างงานสนใจ ยอมรับข้อตกลง การตกลงจ้างงานจึงเกิดขึ้น

หมวดบริการต่างๆ ของ ฟาสต์เวิร์ค (Fastwork Features):

 • นักออกแบบ (Graphic Design)
 • การตลาดและการโฆษณา (Marketing and Advertising)
 • ที่ปรึกษา (Consultant)
 • เขียนบทความ แปลเอกสารภาษาต่างๆ (Content Writer)
 • ตัดต่อวิดีโอและภาพเคลื่อนไหว (Video Editor and Motion Graphic)
 • จัดการเว็บไซต์ (Web Programming)

……….

FLOWACCOUNT (โฟลว์แอคเคาท์)

“โฟลว์แอคเคาท์” (Flowaccount) คือ สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ผู้ให้บริการซอฟแวร์ด้านบัญชี บนระบบคลาวด์ ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจขนาดเล็กของไทย

คุณลักษณะบริการต่างๆ ของ โฟลว์แอคเคาท์ (FlowAccount Features):

 • เปิดบิลขาย (Invoices)
 • ระบบบริหารค่าใช้จ่าย (Expense Management)
 • ระบบบริหารเงินเดือนพนักงาน (Payroll)
 • ระบบออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax Documents)
 • ระบบรายงานยอดขายและผลกำไร-ขาดทุน (Profit and Loss Reports)
 • ระบบรายงานทางบัญชีและการเงิน งบการเงิน (Financial Statements and Accounting Reports)

……….

Horganice (ฮอร์แกไนซ์)

“ฮอร์แกไนซ์” (Horganice) คือ ระบบบริหานงานหอพัก ผ่านการจัดการรูปแบบ ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น เชื่อมต่อระหว่าง ผู้ประกอบการหอพัก และ ผู้เช่าหอพัก ผ่านฟีเจอร์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบ

หมวดการให้บริการ ของ ออร์กาไนซ์ (Horganice Features):

 • ผู้ประกอบการหอพัก
 • ผู้เช่าหอพัก

คุณลักษณะ ของ ออร์กาไนซ์ (Horganice Features):

 • สัญญาเช่า (Contracts)
 • ผังห้อง (Room Management)
 • ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน (Invoices-Reciepts)
 • ระบบบริหารค่าใช้จ่าย  (Expense Management)
 • ระบบบริหารพนักงาน (Admin Panel)
 • ระบบบัญชี (Accounting)
 • อื่นๆ (etc.)

……….

Taximail (แท็กซี่เมล์)

 

“แท็กซี่เมล์” (Taximail)  คือ แพลตฟอร์มผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า เกี่ยวข้องกับ ระบบจัดส่งอีเมล (Email Marketing Services) จัดส่งข้อความ แบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่สามารถกำหนดและระบุได้  รวมถึง เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกการทำการตลาดด้วยอีเมล ง่ายต่อการติดตามและวัดผลลัพธ์ ผลการดำเนินการต่างๆ  ภายใต้แนวคิด “Email. Automation. CRM. Messaging. For growing business.”ก่อตั้งโดย คุณไพบูลย์ ตรีกาญจนานันท์

ความสามารถ ของ แท็กซี่เมล์ (Taximail Features):

 • สร้างอีเมลแบบลากวาง (Drag and Drop Email Editor)
 • ระบุข้อมูลเฉพาะบุคคล (Personalization)
 • จัดกลุ่มผู้รับอีเมลตามเงื่อนไขที่กำหนด (Email Segmentation)
 • แสดงผลเป็นมิตรต่อทุกอุปกรณ์  (Device-Friendly)
 • รายงานผลการดำเนินการทันที (Real-Time Reports)
 • ส่งแคมเปญผ่าน SMS (Send Bulk SMS Marketing Campaign)
 • อื่นๆ (etc.)

……….

true VIRTUAL WORLD (ทรู เวอร์ชวล เวิลด์)

 

“ทรู เวอร์ชวล เวิลด์” (True Virtual World) หรือ ทรู วีเวิลด์ คือ แพลตฟอร์มจากผู้ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงาน การบริหารงาน สื่อสารภายในองค์กร การบริหารทำงานที่บ้านได้ โดยมี “ทรู วีเวิร์ค” ให้บริการเครื่องมือและโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่หลากหลาย เป็น บริษัทภายใต้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Work From Home Platform

บริการของ ทรู วีเวิร์ค (True VWORK Features):


work from home platform, true vroom,

อ่านเพิ่มเติม: True VWORK แพลตฟอร์ม สำหรับทำงานที่บ้าน ในกลุ่ม True Virtual World

 • สนทนาแบบข้อความและวิดีโอ (Chat/Video Call)
 • ระบบจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย (Work Tasks)
 • ระบบบริหารตัดการทีมงาน (Admin Label)
 • ห้องสมุดและคลังความรู้ (Discovery and Library)
 • แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ (Forms)
 •  อื่นๆ (etc.)

 

……….

Zanroo (แสนรู้)

Work From Home Platform

“แสนรู้” (Zanroo)  คือ แพลตฟอร์มจากผู้ให้บริการ ที่เกี่ยวเนื่องกับ เทคโนโลยีด้านการตลาด (MarTech) ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือการค้นหา (Search Engine) ฐานข้อมูล คำค้นหา คำหลัก สิ่งที่กำลังเป็นที่พูดถึงในสังคม ด้วยบริการด้านการติดตามผลลัพธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและกลุ่มลูกค้า

ขอบเขตบริการของแสนรู้ (Zanroo Features):

 • ข้อมูลเชิงลึกด้านเนื้อหา (Content Insights)
 • ้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ อินฟลูเอนเซอร์ (Influencers Insights)
 • เปรียบเทียบอุตสาหกรรม (Industry Benchmarks)
 • กระแสในสังคม (Live Trends)
 • วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า (Consumer Analysis)
 • แผนที่ (Maps)
 • สุขภาพของแบรนด์ (Brand Health)
 • การบริหารจัดการสภาวะวิกฤต (Crisis Management)
 • บริการเชื่อมโยง API (API Integration)

 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของ แสนรู้ (Zanroo Products)

 • ตัวช่วยในการติดตามผลการพูดถึง กล่าวถึงแบรนด์ในสื่อสังคมออนไลน์ (Zanroo Listening)
 • ระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า (Zanroo Desk)
 • บริหารจัดการการดำเนินการเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล (Zanroo Campaign)

Work From Home Platform :Indirect (แพลตฟอร์ม สำหรับทำงานที่บ้าน ทางอ้อม)

แม้ว่า คุณทุกคนจำเป็นต้องอยู่บ้าน แต่ สิ่งของบางอย่าง อาหาร หรือ เอกสารบางอย่าง ยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน หรือ การทำงาน ดังนั้น เราจึงนำเสนอ แพลตฟอร์ม ที่อยู่ในระบบริเวศน์แบบทางอ้อมเหล่านี้ด้วยเช่นกัน

OfficeMate (ออฟฟิศเมท)

“ออฟฟิศเมท” (OfficeMate) คือ แพลตฟอร์มผู้ให้บริการ จำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน ไอที เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าเพื่อธุรกิจ ผ่านแค็ตตาล็อก (Catalog) ระบบคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ระบบสั่งซื้ออิเล็กทรอนิกส์เฉพาะแต่ละองค์กร (e-Procurement) ระบบออนไลน์ (e-Commerce) และระบบขายผ่านหน้าร้าน (Store)

บริการโซลูชัน ของ ออฟฟิศเมท (OfficeMate Solutions Services):

 • ระบบจัดซื้อออนไลน์สำหรับลูกค้าองค์กร (OfficeMate e-Procurement)
 • ระบบสั่งผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจ (OfficeMate Printing Solution)

……….

omise (โอมิเซะ)

“โอมิเซะ” (omise) คือ แพลตฟอร์มผู้ให้บริการรับชำระเงินและจัดการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติครบครัน เพื่อให้ทุกๆ อย่างง่ายที่สุดสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ทั้งการติดตั้ง การใช้งาน รวมไปถึงความสามารถในการทำงานได้อย่างราบรื่นบนหลากหลายอุปกรณ์ทั้งเดสก์ทอป โทรศัพท์มือถือ หรือบนแอปพลิเคชัน

โอมิเซะ (Omise) คือ ระบบรับชำระเงินออนไลน์ (Payment Gateway Service) ช่วยให้ธุรกิจ ที่มีหน้าร้านออนไลน์ ร้านค้าบนโซเชียล ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (e-Commerce) ต่างๆ สามารถรับชำระเงินผ่าน บัตรเครดิต (Credit Card) บัตรเดบิต (Debit Card) ได้อย่างปลอดภัย

ระบบรับชำระเงินของ โอมิเซะ สามารถนำไปติดตั้งได้ทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือโ อมิเซะ ให้บริการธุรกิจทุกไซส์ ตั้งแต่สตาร์ทอัพ (Startup) ร้านค้ารายย่อย ธุรกิจขนดาเล็ก (SMEs)ไปถึง ธุรกิจขนาดใหญ่ระดับประเทศ (Huge Enterprises) ธุรกิจเปิดใหม่  ก็สามารถสมัครใช้บริการได้

โดยทาง โอมิเซะ .. “คิดค่าบริการตามจริงเท่าที่ใช้ ไม่มีค่าติดตั้ง หรือ ค่าบริการรายเดือน” สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครใช้บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.omise.co

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ support@omise.co หรือโทร. 02 252 8777

จุดเด่นต่างๆ ของ โอมิเซะ (omise Features):

 • ประสบการณ์ที่ดีกว่าสำหรับผู้ซื้อ (Optimized Checkout)
 • ตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น หลากหลายตัวเลือก (Flexible payment options) เช่น บัตรเครดิต บัตรเดบิต (Credit or Debit Card) หรือ ระบบผ่อนชำระ (Installments Services) หรือ ทรูมันนี่วอลเล็ท (True Money Wallet) และ อาลีเพย์ (Alipay) เป็นต้น
 • ระบบการติดตามทำงานอัตโนมัติ (Automated Workflow)
 • ระบบ รับชำระเงินอัตโนมัติรายสัปดาห์ หรือ รายเดือน (Weekly/Monthly Subscription)
 • บริการสำหรับร้านค้าภายในสื่อสังคมออนไลน์ (Social Assistance)
 • ติดตั้งได้ง่าย ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล PCI DSS เป็นมิตรกับนักพัฒนาระบบ (Developer Friendly) อาทิ Library ระบบ SDKs และ ปลั๊กอิน (Plugins) เป็นต้น

……….

Wongnai

เว็บไซต์และแอพลิเคชั่น Wongnai คือ แพลตฟอร์มซูเปอร์ไลฟ์สไตล์ ที่นำเสนอพื้นที่ให้แก่ผู้ใช้งานได้เข้ามาเขียนรีวิว รวมถึงแนะนำร้านค้าต่างๆ โดยผู้ใช้งาน รวมถึง มีบริการระบบจัดการร้านค้า (POS) และ ระบบลงโฆษณาภายในเว็บไซต์

บริการต่างๆ (Wongnai Features):

 • รีวิว ช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สถานที่ต่างๆ (Review)
 • ระบบบริหารจัดการร้านอาหารสำหรับเจ้าของธุรกิจ(POS)
 • ดีล คูปอง บัตรกำนัลต่างๆ (Deals and Gift Vouchers )
 • โฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจ (Advertising)

 

……….

SKOOTAR (สกู๊ตตาร์)

Work from home platform, Thailand, applications, softwares, tools, solutions, แพลตฟอร์ม. แพลตฟอร์ม ทำงานที่บ้าน,

“สกู๊ตตาร์” (SKOOTAR) คือ แพลฟอร์ม บริการจัดส่งด่วน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเริ่มต้นจากการให้บริการจัดส่งเอกสารและส่งสิ่งของด่วน ปัจจุบัน มีบริการรับส่งอาหารเพิ่มเข้ามา รวมถึงให้บริการ API สำหรับธุรกิจ เชื่อมต่อกับ ระบบจัดการหลังบ้านของเว็บไซต์ หรือ แอพลิเคชั่น ของพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ช่วยให้ลูกค้าของสกู๊ตตาร์สามารถกดสั่งสินค้า หรือ ใช้บริการจากเว็บไซต์ หรือ แอพลิเคชั่นของพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจได้ โดยไม่ต้องผ่านแอพลิเคชั่น สกู๊ตตาร์ โดยตรง

Work from home platform, Thailand, applications, softwares, tools, solutions, แพลตฟอร์ม. แพลตฟอร์ม ทำงานที่บ้าน,

บริการ ของ สกู๊ตตาร์ (Skootar Features):

 • บริการรับ-ส่งเอกสาร เก็บเช็ค วางบิล ชำระค่าบริการ ฝากส่งไปรษณีย์ เดินเอกสาร ติดต่อราชการ Document Handing (
 • บริการส่งวัสดุต่างๆ หรือ สินค้า แบบด่วน (Quick Item Delivery)
 • บริการับ-ส่งอาหาร (Food Delivery)
 • ระบบบริการ API (API Services)

Work from home platform, Thailand, applications, softwares, tools, solutions, แพลตฟอร์ม. แพลตฟอร์ม ทำงานที่บ้าน,

– จำนวนแมสเซนแจอร์กว่า 8900 คน ให้บริการอยู่ทั่วกรุงเทพฯ
– ค่าบริการเริ่มต้น 55 บาท (อ้างอิงจากเว็บไซต์ – Skootar Pricing)

บทความโดย : เว็บไซต์ แจมเพย์
เรียบเรียง: develoPED


หมายเหตุ: เป็นแพลตฟอร์มที่ผู้เขียนรู้จัก หากผู้อ่านรู้จักแพลตฟอร์มใดๆเพิ่มเติม สามารถแนะนำเข้ามาได้เช่นกัน ผู้อ่านสามารถแชร์เก็บไว้ได้ เพราะเราจะเพิ่มแพลตฟอร์มให้เรื่อยๆ ตามที่ได้รู้จัก หรือมีท่านใดแนะนำเข้ามาเพิ่มเติม

อ้างอิง (References):
https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus
https://pantip.com/topic/39816807
500tuktuks portfolio
Startup Thailand